Projectes empresarials saludables

El propòsit centrat, exclusivament, en la maximització dels beneficis econòmics assegura un nivell de competitivitat proporcional als efectes nocius que genera. Aquest enfocament unidimensional pot arribar a generar beneficis econòmics a nivell particular, però el que és segur que provocarà una gran exigència en el model de gestió. L’absència d’un propòsit de caràcter social i de valors constructius sumada a l’elevat nivell d’exigència facilita que el fi justifiqui els mitjans. En aquest context, es probable identificar àmbits de la organització, que tot i aconseguir resultats, resultin tòxics per a totes les parts implicades.

Els projectes empresarials enfocats a propòsits socials, no estan exempts d’esdevenir competitius i d’assolir nivells adequats de beneficis. Sobretot els que són poc” subvenciodependents”. Considerant que es troben en el mateix context socioeconòmic, el nivell d’exigència pot arribar a ser tant alt com el de les empreses convencionals. Tot i això, els seus models de gestió poden incorporar elements que assegurin la coherència del projecte. Aquests elements poden blindar l’organització de caure en dinàmiques agressives de gestió i sense perdre la professionalitat aconseguir resultats satisfactoris en els productes finals i en els efectes colaterals. Aquests tipus d’organització esdevenen saludables per a les persones que hi treballen, per als seus clients, per als seus proveïdors i per al medi ambient.

Escriu una resposta