La raó del nostre projecte

Tecnologies de la gestió organitzativa i les tecnologies de la informació y de la comunicació (TIC)

En l’essència de les organitzacions (Empreses, governs, entitats,…) hi trobem l’interès per l’actualització constant dels seus mitjans (Humans, tècnics, organitzatius, econòmics,…) i dels seus fins (Propòsit, Missió, visió, objectius clau,…) d’acord amb la realitat canviant de l’entorn socioeconòmic. A finals del segle XX les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) es van sumar a les Tecnologies de la Gestió Organitzativa com a destacats mitjans en el procés de la modernització organitzativa.

El malbaratament de recursos, l’acceleració dels canvis, l’augment de l’entropia, la incertesa i la fragmentació són alguns dels símptomes  de l’actual sistema socioeconòmic, que influeixen en el procés de desenvolupament de les organitzacions: alentint-lo, augmentant els costos i esdevenint, en molts casos, obsolet.  Tot i l’inqüestionable benefici de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, sovint trobem sistemes informàtics de gran complexitat, amb grans costos de gestió i de moderada eficàcia. Per l’altra banda amb les Tecnologies de la Gestió Organitzativa no en hi ha prou per formar, estructurar i executar a temps noves competències organitzatives.

Desenvolupament Intel·ligent

Moltes organitzacions cerquen, amb dificultat, la manera de desenvolupar-se d’una forma intel·ligent, es a dir que a la vegada que asseguren la seva competitivitat, proporcionen productes o serveis realment útils per als seus clients, asseguren la revitalització de la seva estructura interna i generen efectes positius per a tots els agents relacionats amb la seva activitat.

L’oportunitat de les tecnologies de la dinamització de xarxes

Algunes organitzacions estan descobrint com la creació de supra-estructures en xarxa contribueix a l’eficàcia del procés de desenvolupament organitzatiu. Aquestes supra-estructures en xarxa que es superposen a l’estructura organitzativa formal, i que poden ser: intra-organitzatives, inter-organitzatives i extra-organitzatives (clients, proveïdors, equips, aliances, grups d’opinió, xarxes socials…) afavoreixen la cooperació, l’adequació als reptes, l’agilitat en la resposta, la revitalització dels recursos personals, la innovació de solucions, el compromís amb els objectius, l’estalvi econòmic i l’eficiència de recursos.